Wijzigingen Gedragscode Medische Hulpmiddelen per 1 januari 2024

Vorige week berichtte ik over de gewijzigde CGR Gedragscode die op 1 januari 2024 in werking treedt. Tegelijkertijd werd door de Stichting GMH de nieuwe versie gepubliceerd van de gedragscode die reclame en financiële relaties tussen de leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals reguleert, de GMH Code. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

Transparantiebepalingen samengebracht in één paragraaf

Alle bepalingen die gaan over transparantie zijn samengebracht in één paragraaf. Het gaat hier zowel om de herkenbaarheid van posities en relaties, als de interne transparantie (goedkeuring van/melding aan RvB) en de regels met betrekking tot de openbaarmaking in het Transparantieregister Zorg.

Aanscherping / uitbreiding transparantiebepalingen

Goedkeurings- en meldplicht: het principe van de goedkeurings- en meldplicht voor bepaalde financiële relaties is voor interacties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals niet nieuw, anders dan voor de geneesmiddelenbranche.

o   Nieuw is dat de toestemming expliciet moet blijken uit de handtekening van of namens de raad van bestuur. Als een zorgprofessional aan meer dan één instelling verbonden is, moet toestemming verkregen worden van de raad van bestuur van de instelling waarvoor de betreffende overeenkomst het meest relevant is. De raad van bestuur van de andere instelling(en) waar de zorgprofessional deels ook werkzaam is, dient te worden geïnformeerd.

o   Verduidelijkt is dat de meldplicht ook geldt in het geval de leverancier de kosten niet aan de zorgprofessional vergoedt, maar rechtstreeks voor zijn rekening neemt.

o   Verduidelijkt is dat de meldplicht niet geldt voor deelname van een individuele zorgprofessional aan een bijeenkomst die door een derde wordt georganiseerd en door een of meerdere leveranciers wordt gesponsord, en ook niet voor vergoeding van kosten in het kader van bijeenkomsten in de zin van artikel 12 of satellietbijeenkomsten in het kader van artikel 9 lid 5.

o   Nieuw is dat in het geval een zorgprofessional aan meerdere instellingen verboden is, de gastvrijheid door de zorgprofessional moet worden gemeld bij de instelling waar hij/zij in overwegende mate werkzaam is.

Verplichtingen zorginstellingen

Hoewel uit de huidige regels m.b.t de goedkeurings- en meldplicht al volgt dat instellingen daar een administratie van bijhouden, worden hen in de nieuwe versie van de Gedragscode expliciete verplichtingen opgelegd:

o   een (centrale) procesinrichting m.b.t. tot het verlenen van goedkeuring van sponsor- en dienstverleningsovereenkomsten, met inbegrip van de eventueel gedelegeerde bevoegdheden in dit kader;

o   (centrale) afspraken m.b.t. administratie en financiële uitvoering van de goedgekeurde sponsor- en dienstverleningsovereenkomsten en het afleggen van verantwoording daarover;

o   het inrichten van een (centrale) administratie van de goedgekeurde en gemelde sponsor- en dienstverleningsovereenkomsten;

o   zorgdragen voor een proces m.b.t. het melden van betalingen of vergoeding van kosten voor bijeenkomsten aan de raad van bestuur van de instelling, met inbegrip van de eventueel gedelegeerde bevoegdheden in dit kader.

Hoe de ziekenhuizen dit gaan doen, mogen zij zelf weten. Wel wordt verwezen naar de In de toelichting wordt ter illustratie verwezen naar de Handreiking Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie.

Meldplicht TRZ uitgebreid

  • Een forse uitbreiding van de meldplicht: moesten leveranciers van medische hulpmiddelen eerst alleen financiële relaties met artsen melden, nu moeten zij dat ook met verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants en de samenwerkingsverbanden en instellingen waar zij werkzaam zijn.
  • Een andere uitbreiding van de meldplicht is dat nu ook de sponsoring van patiëntenorganisaties moet worden gemeld.

Verduidelijkingen

Verder zijn wat verduidelijkingen opgenomen zoals over de kosten voor parallelle symposia bij door derden georganiseerde bijeenkomsten, vergoedingen voor royalty’s voor IE-rechten en de sponsoring van studiebeurzen en onderzoek.

De tarieven voor dienstverlening die met ingang van 1 januari 2024 zullen gelden zijn alvast opgenomen in de pdf van de nieuwe versie die op de website van de GMH staat. Let op: tot 1 januari 2024 staat alleen deze pdf op de site en is de artikelsgewijze weergave + toelichting de op dit moment geldende. Op 1 januari 2024 zal deze weergave worden geactualiseerd.